Thứ Sáu, 9 tháng 1, 2015

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox Ebara

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox Ebara


3m adMáy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox Ebara 3M 32-200/3.0
21.028.000
jex jesx 1Bơm ly tâm tự mồi Ebara JESXM 5
4.780.000
jes jem 1Bơm ly tâm tự mồi Ebara JESM 5
5.513.000
jes jem 1Bơm ly tâm tự mồi Ebara JEM 100 1HP (1 pha)
7.358.000
dwo adBơm ly tâm nước bẩn trục ngang đầu INOX DWO 150M 1.5HP (1 pha)
11.738.000
dwo adBơm ly tâm nước bẩn trục ngang đầu INOX DWO 150 1.5HP
12.203.000
dwo adBơm ly tâm nước bẩn trục ngang đầu INOX DWO 200 2HP
13.782.000
dwo adBơm ly tâm nước bẩn trục ngang đầu INOX DWO 300 3HP
18.005.000
dwo adBơm ly tâm nước bẩn trục ngang đầu INOX DWO 400 4HP
19.472.000
1 tầng cánh ebara cdx, cdxm 0Máy bơm ly tâm 1 tầng cánh Ebara CDX 70/05
6.091.000
1 tầng cánh ebara cdx, cdxm 0Máy bơm ly tâm 1 tầng cánh Ebara CDXM 70/05 (1 pha)
6.091.000
1 tầng cánh ebara cdx, cdxm 0Máy bơm ly tâm 1 tầng cánh Ebara CDXM 90/10 (1 pha)
6.935.000
1 tầng cánh ebara cdx, cdxm 0Máy bơm ly tâm 1 tầng cánh Ebara CDX 90/10
7.224.000
1 tầng cánh ebara cdx, cdxm 0Máy bơm ly tâm 1 tầng cánh Ebara CDXM 120/07 (1 pha)
7.069.000
1 tầng cánh ebara cdx, cdxm 0Máy bơm ly tâm 1 tầng cánh Ebara CDX 120/07
7.069.000
1 tầng cánh ebara cdx, cdxm 0Máy bơm ly tâm 1 tầng cánh Ebara CDXM 120/12 (1 pha)
8.402.000
1 tầng cánh ebara cdx, cdxm 0Máy bơm ly tâm 1 tầng cánh Ebara CDX 120/12
8.758.000
1 tầng cánh ebara cdx, cdxm 0Máy bơm ly tâm 1 tầng cánh Ebara CDXM 120/20 (1 pha)
11.359.000
1 tầng cánh ebara cdx, cdxm 0Máy bơm ly tâm 1 tầng cánh Ebara CDX 120/20
11.559.000
1 tầng cánh ebara cdx, cdxm 0Máy bơm ly tâm 1 tầng cánh Ebara CDXM 200/12 (1 pha)
9.728.000
1 tầng cánh ebara cdx, cdxm 0Máy bơm ly tâm 1 tầng cánh Ebara CDX 200/12
9.830.000
1 tầng cánh ebara cdx, cdxm 0Máy bơm ly tâm 1 tầng cánh Ebara CDXM 200/20 (1 pha)
11.248.000
1 tầng cánh ebara cdx, cdxm 0Máy bơm ly tâm 1 tầng cánh Ebara CDX 200/20
11.470.000

2 tầng cánh ebara cdx, cdxmMáy bơm ly tâm 2 tầng cánh Ebara 2CDX 70/10
10.736.000
2 tầng cánh ebara cdx, cdxmMáy bơm ly tâm 2 tầng cánh Ebara 2CDX 70/12
10.892.000
2 tầng cánh ebara cdx, cdxmMáy bơm ly tâm 2 tầng cánh Ebara 2CDX 70/15 1.5HP
12.137.000
2 tầng cánh ebara cdx, cdxmMáy bơm ly tâm 2 tầng cánh Ebara 2CDXM 70/15 1.5HP (1 pha)
12.226.000
2 tầng cánh ebara cdx, cdxmMáy bơm ly tâm 2 tầng cánh Ebara 2CDX 120/15 1.5HP
12.626.000
2 tầng cánh ebara cdx, cdxmMáy bơm ly tâm 2 tầng cánh Ebara 2CDXM 120/15 1.5HP (1 pha)
12.693.000
2 tầng cánh ebara cdx, cdxmMáy bơm ly tâm 2 tầng cánh Ebara 2CDX 70/20 2HP
12.848.000
2 tầng cánh ebara cdx, cdxmMáy bơm ly tâm 2 tầng cánh Ebara 2CDXM 70/20 2HP (1 pha)
12.742.000
2 tầng cánh ebara cdx, cdxmMáy bơm ly tâm 2 tầng cánh Ebara 2VDX 120/20 2HP
14.360.000
2 tầng cánh ebara cdx, cdxmMáy bơm ly tâm 2 tầng cánh Ebara 2CDXM 120/20 2HP (1 pha)
14.827.000
2 tầng cánh ebara cdx, cdxmMáy bơm ly tâm 2 tầng cánh Ebara 2CDX 120/30 3HP
16.894.000
2 tầng cánh ebara cdx, cdxmMáy bơm ly tâm 2 tầng cánh Ebara 2CDX 200/30 3HP
16.894.000
2 tầng cánh ebara cdx, cdxmMáy bơm ly tâm 2 tầng cánh Ebara 2CDX 120/40 4HP
18.450.000
2 tầng cánh ebara cdx, cdxmMáy bơm ly tâm 2 tầng cánh Ebara 2CDX 200/40 4HP
18.450.000
3m adMáy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox Ebara 3M 32-160/1.5
16.427.000
3m adMáy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox Ebara 3M 32-160/2.2
17.116.000
3m adMáy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox Ebara 3M 32-200/4.0
23.095.000
3m adMáy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox Ebara 3M 32-200/5.5
31.520.000
3m adMáy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox Ebara 3M 40-125/2.2
16.538.000
3m adMáy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox Ebara 3M 40-160/3.0
19.828.000
3m adMáy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox Ebara 3M 40-160/4.0
22.740.000
3m adMáy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox Ebara 3M 40-200/5.5
31.654.000
3m adMáy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox Ebara 3M 40-200/7.5
35.032.000
3m adMáy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox Ebara 3M 40-200/11
50.629.000

3m adMáy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox Ebara 3M 50-125/3.0
20.495.000
3m adMáy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox Ebara 3M 50-125/4.0
22.873.000
3m adMáy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox Ebara 3M 50-160/5.5
31.676.000
3m adMáy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox Ebara 3M 50-160/7.5
34.321.000
3m adMáy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox Ebara 3M 50-200/9.2
45.569.000
3m adMáy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox Ebara 3M 50-200/11
50.405.000
3m adMáy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox Ebara 3M 50-200/15
66.864.000
3m adMáy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox Ebara 3M 65-125/5.5
40.731.000
3m adMáy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox Ebara 3M 65-160/7.5
44.575.000
3m adMáy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox Ebara 3M 65-160/11
58.000.000
3m adMáy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox Ebara 3M 65-160/15
69.105.000
3m adMáy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox Ebara 3BM 65-125/5.5
37.000.000
3m adMáy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox Ebara 3BM 65-160/7.5
41.000.000